de start van een nieuw concept

“Ons team telt 10 enthousiaste leerkrachten. Door veranderlijke klasgroepen was er de afgelopen jaren ruimte om te experimenteren met werken in gemengde leeftijdsgroepen. Dat bleek een succesvol recept dat resulteerde in een gedragen visie.Die visie start bij ons onvoorwaardelijk geloof in kinderen, onze gedrevenheid om hen in hun kracht te zetten en de energie die we krijgen door dit avontuur samen met hen aan te gaan. We baseren ons op 3 pijlers: kracht, verbinding en verbeelding. We willen kinderen handvaten én vleugels geven om hun dromen waar te maken. We bekijken wat moeilijk loopt, maar focussen vooral op interesses, vaardigheden en talenten.“It takes a village to raise a child”, verbinding is dan ook één van onze bouwstenen. We leren de kinderen relaties aangaan die hun netwerk stap voor stap vergroten. We vullen hun rugzakje met basiskennis en vaardigheden om op pad te gaan buiten de comfortzone van hun eigen denken, doen en oordelen. Ze worden hierbij ondergedompeld in een wereld van beeld, muziek, cultuur en media.Onze leerlingen werken in labo’s met gemengde leeftijdsgroepen. Elke dag start en eindigt met een kring, gericht op sociale vaardigheden, waarden en normen. Via directe instructie gaan ze in 3 sporen zelfregulerend aan de slag met een dag- of weekplanning. In de werk-, instructie- en stilteruimtes krijgen ze feedback en feedforward: samen leren samenleven! Met formatief breed evalueren geven we invulling aan hun portfolio dat ze doorheen hun schoolcarrière opbouwen.Wij dromen met onze ogen open! En jij?”

Lees meer »

het ontstaan van de visie

“Bij de uitwerking van onze nieuwe visie konden we rekenen op de expertise van de trajectcoach binnen GO! scholengroep Huis 11. Tijdens een eerste kennismaking werden we uitgedaagd door de Marshmallow Challenge van Peter Skillman. Proefondervindelijk ontdekten we het belang van werken met prototypes op weg naar gloriemomenten. De kracht van samenwerken en probleemoplossend denken bleek de sleutel tot succes. Deze vaardigheden kregen dan ook een pertinente plaats in de opbouw van de visie.Ons sterk samenhangend team heeft de neiging snel problemen aan te pakken, een valkuil die ons duidelijk werd bij het werken met het ‘Tempel-model’ van Van Acker en Demaertelaere. Vertrekkend vanuit de energiegevers en energievreters van ons geoliede team, namen we echt de tijd om te werken aan een onderbouwde, gedragen visie. Eerst met het hele team, daarna in een kleiner ontwerpteam.‘The Golden Circle’, ‘Teamleren’, ‘Break-out-rooms’en ‘Amore-criteria’ leidden tot onze uiteindelijke visie waarin de pijlers kracht, verbinding en verbeelding centraal staan. Practice what you preach: met de pijler verbinding in het achterhoofd legden we dit ontwerp ook voor aan de ouders. Alle tips, op- en aanmerkingen werden overwogen en tijdens een tweede ouderforum stelden we de afgewerkte visie voor. Deze interactie gaf enorm veel energie: het bewijs dat de kracht van verbinding werkt.Met zichtbare planborden en visiegedragen nieuwsbrieven gaven we onze pijlers inhoud. ‘Kracht, verbinding en verbeelding’ kwam tot leven. Tijd voor de zoektocht naar een passende schoolnaam…”

Lees meer »

een nieuwe schoolnaam

“GO! basisschool Hertog Karel is een bekende naam in het Leuvense, maar de tijd was rijp voor een ronkende schoolnaam bij onze nieuwe visie. Een zoektocht waarbij we leerlingen, ouders, leerkrachten en participanten vroegen naar voorstellen die gekoppeld waren aan de pijlers kracht, verbinding en verbeelding.Tot onze verbazing was de respons groot én erg creatief. Uit de lange waslijst selecteerden ons team, samen met de trajectbegeleider van Huis 11, 4 namen die er voor ons echt uitsprongen: ‘Beverburcht’, ‘Lab’Oh’, ‘Meer!’ en ‘Vlot!’. En een verkiezing van een nieuwe schoolnaam konden we natuurlijk niet zomaar laten passeren. We bundelden onze gezamenlijke kracht, verbinding en verbeelding en organiseerden een heuse verkiezing.We ontwierpen echte oproepingsbrieven en Stad Leuven leende ons stemhokjes. De rode loper werd uitgerold en de opkomst was enorm. Zelfs @lalynn_wadera, schepen van onderwijs van Stad @leuven, kwam met veel overtuiging haar stem uitbrengen. Lokale zender ROB-tv legde alles vast op beeld.De uitslag van de stemming was erg close. ‘Lab-Oh!’ haalde met amper 3 stemmen verschil de overwinning. En terecht, want deze naam past 100% bij onze visie. ‘Lab’ verwijst naar onze organisatievorm waarbij kinderen in labo’s met gemengde leeftijden werken. ‘Oh!’ staat voor de verbeelding en verwondering waarin de kinderen worden ondergedompeld.In een volgende stap ontwikkelen we een gepast logo en starten we met de promocampagne.GO! Basisschool Lab’Oh! is geboren. Wij dromen met onze ogen open. En jij?”

Lees meer »

organisatie en taakinvulling

"1 september 2022 startten we de labowerking. Er zijn 4 leeftijdsgroepen: labo jongste kleuters, labo oudste kleuters, labo onderbouw en labo bovenbouw met telkens maximum 22 kinderen.Momenteel ontfermen zich 3 kleuterjuffen over de kleuterlabo’s. In elk labo van de lagere school werken telkens 3 leerkrachten samen om alles in goede banen te leiden. Zij geven instructies, coachen en begeleiden de kinderen.De nauwe samenwerking tussen de leerkrachten zorgt voor de nodige extra energieboost bij het plannen en uitvoeren van de taken. De gedeelde verantwoordelijkheid, de expertise en de kerntalenten brengen rust en versterken het welbevinden en onze betrokkenheid: je voelt je gesteund! Leerkrachten geven aan meer tijd te kunnen spenderen aan de basiszorg, waardoor die optimaal wordt ingevuld. De zorgcoördinator krijgt op haar beurt meer ruimte voor focus op verhoogde zorg. De projectcoördinator fungeert als spreekwoordelijke lijm tussen school, ouders, personeelsleden en directeur. Zij bewaakt de invulling van onze gedragen visie.Uit de eerste evaluaties van onze nieuwe werking blijkt dat de kinderen de leerstof beheersen, met als grote voordeel natuurlijk dat ze deze verworven hebben op een veel leukere en meer doeltreffende manier. Zelf plannen en onderling samenwerken binnen een labo zorgt voor meer interacties en de uitbouw van de sociale vaardigheden. De kinderen leren op een fijne manier van én met elkaar. De vele lachende gezichten bij kinderen, ouders en personeelsleden zijn het bewijs dat deze manier van werken écht werkt. Leerplezier rendeert!”

Lees meer »

aanpassing infrastructuur

“Een nieuwe visie met bijhorende organisatievormen kan niet zonder aanpassing van infrastructuur. Tijdens de eerste weken van de grote vakantie startten onze leerkrachten met de herindeling van de verschillende lokalen. De ruimtes werden prikkelarm gemaakt, kasten met leerboeken en -materialen werden verzameld in één ruimte. Al het materiaal werd vervolgens samengebracht en gearchiveerd. Op deze manier creëerden zowel labo onderbouw als labo bovenbouw één gezamenlijke stilteruimte en per labo afzonderlijke werk- en instructieruimtes. De vernieuwde opstelling liet ons toe om proefondervindelijk met het project te starten in september.Na overleg met de algemeen directeur van de scholengroep Huis 11, Kaat Vandensavel, werden financiële middelen vrijgemaakt om het gebouw aan te passen aan de noden van de schoolorganisatie. Daarnaast konden we beroep doen op de architect van Huis 11. Via onderlinge overlegmomenten tussen team Lab’Oh en de architect kwamen we tot een verbouwingsplan voor de onderbouw. Een externe aannemer zal tijdens de komende paasvakantie de werken aanvatten. De afronding is voorzien tegen begin volgend schooljaar. In een volgende fase worden ook de kleuterafdeling en de bovenbouw aangepakt.Voor de aankleding van de verschillende lokalen doen we beroep op eigen middelen. Tijdens deze fase houden we ook rekening met de ideeën van de leerlingen en ouders. Vernieuwing doet deugd!”

Lees meer »

de eerste werken

“De paasvakantie: altijd een moment van rust en ontspanning. Maar dit jaar even niet in GO! basisschool Lab’Oh. De laatste dag voor de vakantie werden twee klassen volledig leeggemaakt. Stoelen, banken, kasten, borden, leeshoeken: alles moest eruit. De infrastructuurwerken konden van start gaan…Vloeren en muren werden uitgebroken om ruimtes te verbinden, elektrische leidingen werden vernieuwd, muren en plafonds kregen een fris laagje verf,… en dat allemaal op twee weken tijd! Het instructielokaal is nu volledig klaar en het resultaat mag gezien worden!Na de paasvakantie nemen we de grote ruimte onder handen: installeren van cocons, creëren van een onthaalhoek, op maat gemaakte tafels en kasten, inplannen van een afgescheiden instructietafel,… Uiteraard zal de aankleding in samenwerking met leerkrachten, leerlingen en ouders gebeuren. Verbinding staat bij GO! basisschool Lab’Oh immers altijd centraal! Stay tuned voor foto’s van onze vernieuwde lokalen, tegen het einde van het schooljaar delen we graag de schitterende resultaten met jullie!

Lees meer »

verbeelding

"Dromen met je ogen open’ vraagt om verbeelding en verwondering. In basisschool Lab’Oh stimuleren we de leerlingen om uit hun comfortzone van eigen doen, denken en oordelen te stappen. We willen hen de kans geven om zich ten volle te ontplooien en dat gaat verder dan alleen wiskunde en taal. We gebruiken kunst als belangrijke hefboom binnen alle vakken.

Lees meer »

ouderwerking

“We kozen heel vastberaden voor verbinding als belangrijke pijler binnen onze visie. Willen we ergens impact op hebben, dan is verbinding maken een eerste stap: it takes a village to raise a child.Verbinding verwijst voor ons in de eerste plaats naar de connecties tussen het schoolteam, onze kinderen, hun ouders en externen. Een opstart van een hernieuwde ouderwerking kon dan ook niet uitblijven.Via een hulpcheque zochten en vonden we enkele bereidwillige ouders voor dit platform en tevens een hoop vrijwilligers voor tal van andere schoolse activiteiten. Het platform werd uitgebreid met klasouders die de voorbije jaren reeds deel uitmaakten van onze werking. Zij zorgen ervoor dat alle ouders van een stamgroep in verbinding staan via Whatsapp en vangen de eerste vragen, bekommernissen,… op als beheerder van de groep. Belangrijke items worden teruggekoppeld naar het platform en/of leerkrachtenteam. Het zijn de ambassadeurs en ambassadrices van onze gedragen visie.Na een eerste vergadering werd beslist dat onze ouderwerking zou werken onder de naam Ech’Oh. Ondertussen is Ech’Oh voor onze school van onschatbare waarde. Het versterkt de band tussen ouders, school en leerlingen en draagt bij aan een positieve en ondersteunende leeromgeving. Zoals de Japanse auteur Ryunosuke Satoro al zei: ALLEEN ZIJN WE EEN DRUPPEL. SAMEN ZIJN WE EEN OCEAAN.”

Lees meer »

evaluatie van het afgelopen jaar

“Met Lab’Oh hebben we een geweldige stap richting innoverend onderwijs gezet. We richtten ons het afgelopen proefjaar volledig op het creëren van een stimulerende omgeving waarin kinderen hun eigen potentieel kunnen ontdekken en ontwikkelen.Door de pijlers kracht, verbinding en verbeelding als leidraad in te zetten, brachten we een verschuiving teweeg in de manier waarop onze leerlingen het leerproces ervaren. Het resultaat? Een sprankelende passie en motivatie voor leren en een ongekend leerplezier!Onze leerkrachten fungeerden daarbij als facilitators, mentoren en gidsen. Wij zijn er ons van bewust dat deze innoverende onderwijsvorm voortdurend aanpassen en experimenteren vereist, maar we zien er ondertussen ook de ongelooflijke meerwaarde van in. Het feit dat we dit als één team samen met onze leerlingen, hun ouders en experten hebben kunnen verwezenlijken, geeft ons energie voor de komende schooljaren! We gaan ons verder verdiepen in het uittekenen van doelenkaders, het in kaart brengen van talentontwikkeling, het opzetten van een portfolio en het implementeren van KUNST binnen alle vakken.DROMEN MET ONZE OGEN OPEN WORDT STEEDS CONCRETER!”

Lees meer »