visie

We staan in onze kracht

‘Wie ben ik?’, is een vraag die ons allemaal bezighoudt. Wij dagen onze kinderen uit om niet alleen zicht te krijgen op waar ze minder goed in zijn maar waarin ze krachtig zijn. Waar liggen hun talenten, hun sterke vaardigheden en hun interesses?

We willen kinderen leren om oplossingen te vinden vanuit hun eigen krachtbronnen. We moedigen hen aan om hun verantwoordelijkheden op te nemen over hun eigen leerproces, laten hen ervaren waarom ze trots mogen zijn op zichzelf. “In je kracht staan” betekent ook connectie maken met je gevoelens, deze kunnen benoemen en manieren vinden om je eigen impulsen te controleren.
We willen onze kinderen laten geloven in hun dromen, hen het vertrouwen geven dat ze zelf een koers kunnen bepalen om die dromen waar te maken.

Wij gaan:

 • kinderen eigenaar maken van hun eigen ontwikkeling, zodat ze zicht krijgen op wat ze willen leren en wat ze al geleerd hebben;
 • het leren zichtbaar maken met behulp van talentenontwikkeling;
 • inzetten op formatief evalueren en directe feedback aan de hand van een individueel portfolio;
 • kinderen groeigericht laten denken en inzetten op zelfregulerend leren;
 • focussen op groepsdynamiek.

samenwerken in een labo

voorstelling visie aan ouders

voorstelling visie aan de ouders

klusdag met ouders

klusdag met ouders

We leren door verbinding te maken met elkaar

“Dromen met je ogen open” De kracht waarmee wij deze dromen kunnen realiseren, wordt bepaald door de kracht van de verbinding.

Vastberaden kiezen we  voor verbinding als belangrijke pijler binnen onze visie. Willen we ergens impact op hebben dan is verbinding maken een eerste stap. Verbinding verwijst voor ons in de eerste plaats naar de connecties tussen het schoolteam, onze kinderen, hun ouders en externen. Dat uit zich in een ‘warm welkom’ gevoel dat we samen gestalte geven. Werken rond sociale vaardigheden en bevorderen van een goede groepsdynamiek is een belangrijke pijler binnen ons professionaliseringsbeleid. Dit gevoel van verbondenheid maakt een kind echt intens gelukkig.

We leren onze kinderen om relaties aan te gaan met anderen. Kinderen leren uit interactie met elkaar binnen hun netwerk dat steeds groter wordt. We laten kinderen daarbij op zoek gaan naar rolmodellen die hen inspireren. Wij dromen van een samenleving waarin iedereen erbij hoort en ertoe doet, ongeacht de verschillen. We luisteren naar elkaar en proberen elkaar echt te begrijpen.

Werken als één schoolteam waarin iedereen zich verbonden en gewaardeerd voelt, is een absolute must. Wij zetten daarom structureel in op een professionele cultuur waarin plaats is voor humor en samen vieren van successen..

Hoe doen we dat?

Wij gaan:

 • bouwen aan een sterke ouderwerking;
 • teamleden professionaliseren met de focus op de visie van de school;
 • duidelijke kapstokregels uitwerken;
 • streven naar optimale open communicatie tussen alle betrokken partijen doorheen het schooljaar;
 • diverse ontmoetingsmomenten organiseren tussen school en ouders.

We leren door verbinding te maken met de wereld

We maken connectie met de ‘echte wereld’. In die wereld liggen verhalen, vraagstukken, problemen en dilemma’s die de start vormen van het leerproces en betrokkenheid van onze kinderen verhogen. We gaan op verkenning in die wereld met een spreekwoordelijke rugzak die we gaandeweg vullen met basiskennis en vaardigheden. Sterke schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden helpen hierbij om in interactie te gaan met de wereld.

Nauwkeurig waarnemen helpt kinderen om in kleine stapjes hun eigen leerproces in handen te nemen.  We stimuleren onze kinderen om hun impulsen te beheersen, eerst te verbeelden en dan pas te doen.
Hoe doen we dat?

Wij gaan:

 • de leerplandoelen GO! integreren binnen de thema’s en leerlijnen van de school. Basiskennis en vaardigheden worden opgevolgd aan de hand van gestandaardiseerde toetsen;
 • gebruik maken van het EDI-model. Om dit te faciliteren maken we gebruik van een sporenbeleid;
 • onderzoeken op welke wijze we onze buitenruimte en de schoolomgeving meer kunnen inzetten voor ons onderwijs en zoeken nieuwe samenwerkingsverbanden met de culturele en natuurlijke wereld in de ruime omgeving;
 • nadenken over hoe we ons schoolgebouw gaan inrichten. Met onze scholengroep Huis11 bekijken hoe we kunnen gaan voor een visiegedreven inrichting. Aanpassingen door die het schoolgebouw warm en prikkelarm maken;
 • begrijpend luisteren en lezen verder uitdiepen;
 • digitale tools inzetten om ons onderwijs te ondersteunen.
samenwerking met Natuurpunt

samenwerking met Natuurpunt

samenwerking met rusthuis

samenwerking met rusthuis

We verbeelden

“Dromen met je ogen open” vraagt verbeelding. Hoe kan de toekomst, jouw toekomst, er anders gaan uitzien?

Wij geloven dat we door ons onderwijs hierop te enten, de verbeeldingskracht bij onze kinderen sterk kunnen ontwikkelen. Dit doen we door hen te stimuleren om uit hun comfortzone van eigen denken, doen en oordelen te stappen. Zo leren we hen voorbij de eigen grenzen te kijken van wat zij als ‘normaal’ beschouwen.  Kunst zetten we daarbij in als belangrijke hefboom. Kinderen worden ondergedompeld in de wereld van beeld, muziek, dans en theater. We moedigen onze kinderen aan en begeleiden hen om een eigen droom te realiseren.

Hoe doen we dat?

Wij gaan:

 • thematisch werken waarbij de vakonderdelen niet op zichzelf blijven bestaan, maar samensmelten tot een creatief, samenhangend geheel;
 • doorheen het schooljaar zorgen voor toonmomenten;
 • excursies organiseren in het teken van cultuur, natuur, sport en techniek;
 • onze blik verruimen aan de hand van rolmodellen.

labo bovenbouw gaat op zoek naar verwondering...